PK-Motors-Qualifying-Explanatory-Statement-2022-V2